Gebruiksvoorwaarden van de website

Laatste update: 14 november 2019.

1. Aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden

Door in te loggen op en door gebruik te maken van deze website (de “Website”) erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het Privacybeleid waarnaar hierin wordt verwezen, hebt gelezen, begrepen en dat u aanvaardt erdoor gebonden te zijn. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, kan u geen gebruik maken van deze Website.

Wij kunnen om het even wanneer wijzigingen aanbrengen aan wat voorafgaat en elke wijziging zal geldig zijn vanaf diens vermelding op de Website. De data van de laatste wijzigingen zullen op deze pagina verschijnen. Wij zullen u van de wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden op de hoogte brengen door een melding op de Website. In geval dit vereist is door de wet, zult u per mail op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen (op voorwaarde dat u uw emailadres voor dergelijke doeleinden heeft verstrekt). Uw verder gebruik van de Website na enige wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden houdt uw akkoord in met deze gewijzigde voorwaarden.

2. Aanvullende voorwaarden

Bepaalde onderdelen van de Website kunnen onderworpen zijn aan bijkomende regels, richtlijnen of voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en de regels, richtlijnen of voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaald onderdeel van de Website, zullen deze laatste voorrang genieten met betrekking tot uw gebruik van dat onderdeel van de Website.

3. Bedrijfsgegevens

Deze Website wordt beheerd door:

Tekni-Plex NV

Industrielaan 37
9320 Erembodegem

VAT BE 0425.537.515 RPR/RPM Gent, afdeling Dendermonde.

info@Tekni-Plex.be

4. Privacy

Gelieve kennis te nemen van ons Privacybeleid, dat een integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden en dat uw bezoek op deze website beheerst, zodat u begrijpt hoe uw Persoonsgegevens door Tekni-Plex zullen verzameld en verwerkt worden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en de inhoud van deze Website, met inbegrip van alle inlichtingen, gegevens, teksten, muziek, geluiden, foto’s, afbeeldingen en videobeelden, en alle broncodes, softwarecompilaties en ander materiaal zijn eigendom van Tekni-Plex en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, doch zonder enige beperking, auteursrechten en naburige rechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, merkrechten, octrooien, software, enz. Het is verboden om de informatie en de inhoud van deze Website te gebruiken, over te dragen, te wijzigen, te verkopen, te verdelen, te reproduceren of te publiceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tekni-Plex.

6. Toegelaten gebruik

De Website is enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden met uitzondering van deze die specifiek zijn goedgekeurd door Tekni-Plex. De volgende activiteiten zijn uitdrukkelijk verboden: (i) het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van andere gebruikers via elektronische weg of via enige ander middel om ongevraagde e-mails of andere berichten te versturen, (ii) het gebruik van de Website op een manier die, naar ons uitsluitend oordeel, de betrouwbaarheid, de snelheid of de werking van de Website ondermijnt of van enige onderliggende hard- of software, en (iii) het gebruik van de Website op een manier die strijdig is met de wet of met deze Gebruiksvoorwaarden.

U mag geen toegang hebben tot of gebruik maken van de Website op een manier die accounts, computersystemen of netwerken van Tekni-Plex zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of aantasten. U mag niet proberen om ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot onderdelen van de Website of tot accounts, computersystemen of netwerken van Tekni-Plex. U mag geen gebruik maken van een robot, spider of ander geautomatiseerd middel om toegang te verkrijgen tot de Website of tot accounts, computersystemen of netwerken van Tekni-Plex. U mag noch de Website noch de inhoud ervan bezoeken, downloaden, gebruiken of exporteren in strijd met de exportwetgeving- of regelgeving van de V.S. of van de E.U. of enige andere toepasselijke wet-of regelgeving.

7. Inhoud en toegang

Tekni-Plex stelt alles in het werk om de gegevens op haar Website zo nauwkeurig mogelijk bij te houden en te actualiseren. De Informatie op de Website is geldig vanaf het moment dat ze wordt verstrekt en Tekni-Plex kan niet garanderen dat deze informatie geen fouten bevat, juist en actueel is.

Tekni-Plex garandeert geen permanente, ononderbroken en beveiligde toegang tot de Website. Tekni-Plex mag om het even wanneer en zonder voorafgaande verwittiging de toegang tot de Website onderbreken in geval van risico voor misbruik of fraude, om een onderhoud uit te voeren of om enige verbetering of wijziging aan te brengen. Tekni-Plex zal haar uiterste best doen om de duur van dergelijke onderbrekingen zoveel mogelijk te beperken en zal, waar mogelijk, de internetgebruikers inlichten over deze onderbrekingen en hun vermoedelijke duur.

Tekni-Plex behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik te wijzigen, om de toegang tot de Website (tijdelijk) te blokkeren of om de Website te sluiten.

8. Paswoordbeveiliging

De toegang tot en het gebruik van onderdelen van de Website die door middel van een paswoord beveiligd zijn, kunnen voorbehouden worden voor geautoriseerde gebruikers en u mag uw paswoord(en), accountinformatie of toegang tot de Website niet delen met anderen. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw paswoord(en) en accountinformatieen voor alle verrichtingen die gebeuren aan de hand van uw paswoord(en) of account(s) of als gevolg van uw toegang tot de Website.

9. Beperking van garantie en aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT U DEZE WEBSITE OP UW EIGEN RISICO EN VOOR UW REKENING GEBRUIKT. DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS, MET ALLE GEBREKEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST TEKNI-PLEX UITDRUKKELIJK, ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VOOR VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN, VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-OVERTREDING. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, GARANDEERT TEKNI-PLEX NIET DAT (I) DE WEBSITE AAN UW EISEN VOLDOET; (II) DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, FOUTLOOS OF VIRUSVRIJ IS; OF (III) DE INFORMATIE DIE VERKREGEN KAN WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE NAUWKEURIG, VOLLEDIG EN BETROUWBAAR IS.

DE BOVENSTAANDE GARANTIEBEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET IN ALLE RECHTSGEBIEDEN TOEGESTAAN. DEZE BEPERKINGEN DOEN GEEN AFBREUK AAN UW DWINGENDE RECHTEN ALS CONSUMENT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

BEHOUDENS IN GEVAL VAN ZWARE OF OPZETTELIJKE NALATIGHEID, FRAUDE OF ENIGE ANDERE NALATIGHEID DIE KRACHTENS TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET UITGESLOTEN MAG WORDEN, BEGRIJPT U EN GAAT U ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT TEKNI-PLEX OF EEN VAN HAAR CONTRACTANTEN OF WERKNEMERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK IS VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VAN WELKE AARD OOK ALS GEVOLG VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, WINST, OMZET, OPPORTUNITEITEN, GOODWILL, CLIENTEEL, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN SOFTWARE, DOCUMENTEN, HET VERLENEN OF HET NIET VERLENEN VAN DIENSTEN, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN VAN DE TOEGANG TOT DE WEBSITE, COMPUTERVIRUSSEN, STORINGEN OF DEFECTEN IN UW SYSTEMEN VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ONNAUWKEURIGE INHOUD OF WEGLATINGEN, OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE, ALSMEDE AANSPRAKEN VAN DERDEN (ZELFS INDIEN TEKNI-PLEX OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) ALS GEVOLG VAN AANSPRAKEN OP GROND VAN EEN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID (MET INBEGRIP VAN GROVE NALATIGHEID), VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN, RISICOAANSPRAKELIJKHEID EN ENIGE ANDERE JURIDISCHE LEER.

10. Externe links

Deze Website kan hyperlinks bevatten naar websites of informatie van derden. De hyperlinks op deze Website zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en hun aanwezigheid houdt geen goedkeuring of aanbeveling in van Tekni-Plex wat betreft de inhoud, de producten, de diensten of de dienstverleners van deze websites. Tekni-Plex heeft geen controle over de websites of de gegevens door derden verstrekt en is niet verantwoordelijk voor de informatie of de elementen op de websites van derden, noch voor de schade die u mocht oplopen als gevolg van uw bezoek of toegang tot de websites van derden. Tekni-Plex garandeert niet dat gegevens of elementen die voorkomen op de websites van derden juist, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

11. Toepasselijk recht

Zonder afbreuk te doen aan uw dwingende rechten als consument, wordt alle informatie die door Tekni-Plex op de Website wordt verstrekt alsook uw bezoek van en uw toegang tot de Website beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

  • en