Privacy beleid

Dit Privacy Beleid werd bijgewerkt op 23 december 2019 en treedt in werking op deze datum.

Algemeen

Deze website https://www.tekniplex.be/ (“Website”) (met uitsluiting van om het even welke gelinkte sites) wordt beheerd door TEKNI-PLEX EUROPE NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Industrielaan 37, 9320 Aalst, BTW BE 0425.537.515 RPR Gent, afdeling Dendermonde (“Tekni-Plex” of “wij”), de Verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens die op u betrekking hebben en verzameld en verwerkt zijn overeenkomstig dit Privacy Beleid.

Dit Privacy Beleid beschrijft de aard van de informatie die wij op deze Website verzamelen, met inbegrip van informatie die betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare personen (“Persoonsgegevens”), voor welke doeleinden wij de Persoonsgegevens gebruiken, aan wie we ze eventueel kunnen doorgeven, en de rechten en keuzes die u kan uitoefenen met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens. Dit Privacy Beleid beschrijft ook hoe uw Persoonsgegevens beveiligd worden en langs welke weg u ons kan contacteren in verband met onze gedragslijnen inzake privacy.

Wij verzoeken u dit Privacy Beleid te lezen alvorens u gebruik maakt van of Persoonsgegevens meedeelt op deze Website.

Door u op deze Website te begeven en hem te gebruiken, bevestigt u dat u gelezen heeft en begrijpt op welke wijze wij uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen, verwerken, gebruiken en doorgeven zoals in dit Privacy Beleid is beschreven.

Gelieve te noteren dat alvorens uw Persoonsgegevens te gebruiken of mee te delen op bepaalde onderdelen van deze Website, u gevraagd kan worden om elektronisch te bevestigen dat u dit Privacy Beleid heeft aanvaard door een aanvinkbaar hokje aan te klikken. Het aanklikken van het aanvinkbaar hokje en het gebruik van deze Website betekent dat u de wijze waarop uw Persoonsgegevens zoals in dit Privacy Beleid is beschreven, worden verzameld, verwerkt, gebruikt en eventueel doorgegeven, begrepen en aanvaard heeft. Een dergelijke aanvaarding en instemming wordt geacht net zo effectief te zijn dan wanneer u dit Privacy Beleid door middel van uw handtekening zou ondertekenen. Bovendien wordt dit Privacy Beleid geacht te voldoen aan alle schriftelijke vereisten onder de toepasselijke wetgeving, onafhankelijk van het feit dat het aan u elektronisch wordt voorgelegd en door u elektronisch wordt aanvaard.

Onze gegevens van uw aanvaarding van dit Privacy Beleid, de datum waarop het is aanvaard en van alle toekomstige wijzigingen aan dit Privacy Beleid, zullen als onbetwistbaar schriftelijk bewijs van uw instemming gelden.

1) Voor welke doeleinden worden Persoonsgegevens verzameld door Tekni-Plex ?

In bepaalde onderdelen van deze Website wordt u gevraagd om uw Persoonsgegevens en meer bepaald uw individuele gegevens, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en/of adres, mee te delen. We kunnen deze gegevens voor verschillende op de Website aangegeven doelstellingen aanwenden:


Indien u ons daartoe toestemming heeft verleend, kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te benaderen per e-mail met nieuws over Tekni-Plex producten en aanbiedingen (ontvangen van mededelingen, nieuwsbrieven of elektronische communicaties, of algemene informatie betreffende Tekni-Plex en verwante producten). Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming – Artikel 6, 1., (a) AVG.
Wij kunnen uw naam en adres ook gebruiken om u informatie betreffende Tekni-Plex en/of haar producten te sturen per post. Als wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij uw telefoonnummer gebruiken (als u het ons heeft medegedeeld). Uw Persoonsgegevens zullen verwerkt worden op basis van ons legitiem belang om onze bestaande klanten te informeren betreffende gelijkaardige producten en diensten die wij aanbieden – Artikel 6, 1., (f) AVG) – en/of uw instemming – Artikel 6, 1., (a) AVG.
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor andere legitieme doelstellingen die u medegedeeld worden op het ogenblik dat u uw Persoonsgegevens meedeelt of zoals op een andere grond is toegestaan of vereist is om toepasselijke wetten en reglementeringen na te komen. Uw Persoonsgegevens worden verwerkt omdat het vereist is op grond van legitieme belangen die door Tekni-Plex worden nagestreefd en deze belangen niet indruisen tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden – Artikel 6, 1., (f) AVG – of om te voldoen aan een wettelijke verplichting – Artikel 6, 1., (c) AVG.

Wij zullen uw voorafgaandelijke toestemming (opt-in) moeten bekomen voor de hoger opgegeven doelstellingen wanneer dit is opgelegd door de toepasselijke wetgeving. We geven u de mogelijkheid om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van voorafgaande verwerking van uw persoonsgegevens.

2) Aan wie kan Tekni-Plex Persoonsgegevens doorgeven?

De Persoonsgegevens die u ons verstrekt of wij over u verzamelen, worden door Tekni-Plex niet verkocht noch anderszins kenbaar gemaakt met uitzondering van wat hierna is bepaald of indien u daartoe uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven.

Het kan noodzakelijk zijn uw Persoonsgegevens te delen:

  • met Tekni-Plex verbonden ondernemingen binnen de Tekni-Plex groep van vennootschappen voor de in dit Privacy Beleid beschreven doelstellingen ;
  • ingeval van fusie, overname, verkoop van activa, joint venture, of andere verrichtingen die een gehele of gedeeltelijke wijziging in de controle over of de eigendom van de Vennootschap tot gevolg heeft; of ingeval van een vennootschapsrechtelijke herstructurering, faillissement, insolventieprocedure of gelijkaardige omstandigheden, indien toegestaan en verricht overeenkomstig de toepasselijke wetgeving; of
  • met derden-dienstverleners en leveranciers die namens ons en op basis van onze instructies handelen en welke diensten aan ons verstrekken zoals web-gerelateerde diensten, publiciteit of analyses, zodat we het product of de dienst die u bij ons heeft besteld kunnen leveren, om de webservices te beheren en om informatie op te slaan op back-up schijven. Deze derde partijen kunnen de gegevens enkel voor de hoger opgegeven doelstellingen aanwenden. Ieder ander gebruik is verboden.

Behoudens voor wat hoger is opgegeven, zal Tekni-Plex uw Persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande instemming, tenzij het daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In het bijzonder mag Tekni-Plex uw Persoonsgegevens in de volgende omstandigheden kenbaar maken:

  • om te beantwoorden aan een toegestane vraag om informatie van politionele of gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit op een andere grond wettelijk vereist of toegestaan is;
  • om te beantwoorden aan een noodgeval; of anderszins om de rechten, eigendom, veiligheid of zekerheid van derden, gebruikers van de Website of het publiek te beschermen.

Een ontvanger van Persoonsgegevens kan zich in een ander land bevinden dan waar de Persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld, alsook landen buiten de EER waarvoor de Europese Commissie geen besluit heeft vastgesteld waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard en die derhalve niet worden erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden waaronder Verenigde Staten van Amerika, Argentinië, China, Indië en Costa Rica. In ieder geval zal Tekni-Plex alleen Persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers die een adequaat niveau van gegevensbescherming voorzien of die, zoals toegestaan door wetgeving inzake gegevensbescherming, passende waarborgen bieden waaronder, maar niet beperkt tot, overeenkomsten voor de overdracht van Persoonsgegevens gebaseerd op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van Persoonsgegevens aan derde landen (Artikel 46, 2., (c) AVG). Een kopie van deze passende waarborgen kan verkregen worden belgiumgdpr@tekni-plex.be.

In ieder geval zal Tekni-Plex passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treffen om een adequate bescherming van de door uw doorgegeven of openbaar gemaakte Persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Enkel een beperkt aantal personen binnen de Tekni-Plex Groep van vennootschappen (d.i. personen in onze verkoopdiensten, ondersteunende diensten, de juridische dienst, de financiële dienst, HR, de IT en boekhoudingsafdelingen en een aantal managers met gedelegeerde verantwoordelijkheden) zullen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens in de mate dat het vereist is dat ze daarvan kennis zullen nemen.

3) Welke Persoonsgegevens kan Tekni-Plex verzamelen en verwerken?

Informatie die u verstrekt

Tekni-Plex verzamelt Persoonsgegevens die u betreffen (d.i. informatie die betrekking heeft op u als een geïdentificeerde of identificeerbare persoon), zoals uw naam, uw leeftijd, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw voorkeuren en interesses, door het gebruik van deze Website en meer bepaald wanneer u producten of diensten bestelt op de Website, vragenlijsten beantwoordt, formulieren of enquêtes invult die op de Website zijn gepost, met ons communiceert of deelneemt aan interactieve functies.

Automatische Informatieverzameling

Mits u daartoe wanneer het wettelijk vereist is, uw toestemming verleent, kunnen wij en onze derden-dienstverleners verschillende technologieën gebruiken die informatie verzamelen en verstrekken over de wijze waarop toegang wordt verschaft tot de Website en hoe deze wordt gebruikt. Dergelijke informatie kan betrekking hebben op het type van uw internetbrowser, uw besturingssysteem, uw dienstverlener, de webpagina’s die u heeft bekeken, op welk tijdstip en hoe lang u de webpagina’s heeft bekeken, demografische informatie over u (zoals uw leeftijd, geslacht, taal, locatie en interesses, wanneer beschikbaar) en websites die u heeft bekeken vooraleer u de actuele pagina bekeken heeft. Wij gebruiken deze informatie om een beter idee te hebben over hoe onze gebruikers interageren met onze Website en om onze Website daarop af te stemmen en te verbeteren. Deze informatie kan niet aan u individueel gelinkt worden, maar als we ze kunnen linken, dan behandelen wij ze overeenkomstig dit Privacy Beleid.

Bepaalde informatie wordt verzameld door cookies. Tekni-Plex gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën op haar Website zoals beschreven in het Cookiesbeleid, raadpleegbaar via https://www.tekniplex.be/cookie-beleid/. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op deze wijze, dan moet u uw browser dienovereenkomstig afstellen. U zal altijd de mogelijkheid hebben om uw instemming te herroepen en uw keuze te veranderen door uw browser settings naar de toekomst toe te wijzigen. Als u de cookies die wij gebruiken onbruikbaar maakt, kan dit een invloed hebben op uw gebruikerservaring op onze Website.

4) Is Tekni-Plex verantwoordelijk voor andere websites?

De Website kan verwijzingen bevatten (in een hyperlink, banner of knop) naar andere sites die verband houden met (een specifiek aspect van) deze Website. Het houdt niet automatisch in dat Tekni-Plex verbonden is met deze sites of haar eigenaars.

Deze websites vallen niet binnen de controle van Tekni-Plex. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, de producten of diensten die zouden worden aangeboden door deze websites of enig ander gebruik van deze websites, noch voor enige verwerking van gegevens en gedragslijnen inzake privacy die verband houden met deze websites. Wij nodigen u uit om de privacy kennisgevingen van deze websites te bekijken wanneer u hen bezoekt of hen Persoonsgegevens zou verstrekken.

5) Hoe beschermt Tekni-Plex uw Persoonsgegevens?

Tekni-Plex draagt er zorg voor – en eist dat iedere dienstverlener en/of derde-verwerker van Persoonsgegevens voor en op instructie van Tekni-Plex er zorg voor draagt – dat gepaste technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettelijke vernietiging of accidenteel verlies, misbruik, niet-toegestane toegang, mededeling, verandering of vernieling en tegen iedere andere vorm van onwettige verwerking van informatie zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.

Gelieve evenwel te noteren dat geen enkele elektronische doorgifte of opslag van informatie 100% veilig is. We kunnen bijgevolg, niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen die we hebben opgezet om uw Persoonsgegevens te beschermen, niet waarborgen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens nooit kan plaatsvinden.

6) Wat zijn uw rechten?

Krachtens de Privacy Wetgeving komen u volgende rechten toe (onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de toepasselijke Privacy wetgevingen): (i) het verkrijgen van toegang tot de Persoonsgegevens die Tekni-Plex over u heeft, (ii) vragen om de Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wissen, (iii) verzoek aan Tekni-Plex om het verzamelen, de verwerking of het gebruik van de Persoonsgegevens te beperken, (iv) in bepaalde omstandigheden, bezwaar aantekenen voor legitieme redenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens (met inbegrip van het recht om bezwaar aan te tekenen, op vraag en kosteloos, tegen de verwerking van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden), (v) het vragen van overdraagbaarheid van de gegevens, en (vi) om de identiteit te kennen van de derde partijen aan wie uw Persoonsgegevens worden overgemaakt. Indien wij uw toestemming gebruiken als wettelijke basis voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, heeft u het recht om op elk ogenblik deze toestemming in te trekken. U heeft ook het recht klacht in te dienen bij het bevoegd toezichtsorgaan.

Als u uw rechten onder de toepasselijke wetgeving wenst uit te oefenen, alsmede voor meer details en vragen betreffende de gegevensverwerkingsactiviteiten van Tekni-Plex, kan u ons contacteren door aan ons een gedateerd en ondertekend verzoek te richten samen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of een ander geldig identificatiedocument, op ons hoger opgegeven adres of via e-mail op het onderaan in punt 10 opgegeven e-mailadres.

7) Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd?

Behoudens in de mate dat het door wettelijke bepalingen wordt beperkt, kan Tekni-Plex op elk ogenblik – naar goeddunken – beslissen om het geheel of een gedeelte van dit Privacy Beleid met toekomstige uitwerking te wijzigen, aan te passen en/of aan te vullen overeenkomstig wat wettelijk is toegestaan. Elke wijziging aan dit Privacy Beleid zal weergegeven worden op deze pagina en u bij e-mail ter kennis worden gebracht (wanneer dit gepast of vereist is krachtens de wettelijke bepalingen mits wij over uw e-mailadres beschikken). Wij zullen bovenaan de datum opgeven op dewelke het Privacy Beleid het laatst gewijzigd is.

8) Hoe lang houden wij uw Persoonsgegevens bij?

Persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan wat noodzakelijk is voor de hierin opgegeven doestellingen, tot tien jaar na het einde van uw eventuele contractuele relatie met Tekni-Plex, tenzij er kortere of langere bewaartermijnen krachtens de toepasselijke wetgeving gelden.

9) Specifieke voorwaarden in geval u solliciteert voor een functie bij Tekni-Plex via de website

9.1) Persoonsgegevens die we verwerken op onze sollicitatiepagina en doeleinden van verwerking

Tekni-Plex, als Verwerkingsverantwoordelijke, verzamelt, verwerkt en bewaart Persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u solliciteert voor een functie bij Tekni-Plex via de website, in het bijzonder wanneer u het online sollicitatieformulier invult en uw curriculum vitae oplaadt, dat uw naam, adres, contactgegevens (postadres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres), beroepskwalificaties en -ervaring, vaardigheden, voorkeuren, motivatie en interesses bevat, evenals alle informatie die normaliter op een curriculum vitae aanwezig is alsook alle informatie die u vrijwillig met Tekni-Plex wenst te delen ten behoeve van het beheer, de beoordeling, de classificatie en de mogelijke selectie en aanwerving van kandidaten.

9.2) Wettelijke grondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens

Tekni-Plex verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan, of het nemen van stappen om een overeenkomst met u aan te gaan (Artikel 6, 1., (b) AVG); en op basis van uw toestemming (Artikel 6, 1., (a) AVG).

9.3) Openbaarmaking aan derden

Voor de doeleinden hierboven genoemd of indien wettelijk vereist, kan Tekni-Plex uw Persoonsgegevens ter beschikking stellen aan andere entiteiten van de Tekni-Plex groep, alsmede aan derden zoals beschreven onder punt 2 hierboven, in het bijzonder, derde partij dienstverlener(s) die ons bijstaan bij het beheer van aanwervingen en sollicitaties.

Merk op dat, afhankelijk van de functie waarvoor u solliciteert (bv. een functie in het buitenland) de desbetreffende entiteiten van de Tekni-Plex groep ook rechtstreeks toegang hebben tot uw Persoonsgegevens en deze kunnen verwerken voor doeleinden die zij, als Verwerkingsverantwoordelijke, autonoom bepalen.

Een ontvanger van Persoonsgegevens kan zich in een ander land bevinden dan waar de Persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld, alsook in landen buiten de EER die niet vallen onder een gepastheidsbesluit van de Europese Commissie en die derhalve niet worden erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, waaronder Verenigde Staten van Amerika, Argentinië, China, Indië en Costa Rica. In ieder geval zal Tekni-Plex alleen Persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers die een adequaat niveau van gegevensbescherming voorzien, zoals aan ontvangers in de Verenigde Staten van Amerika die gecertificeerd zijn volgens het EU-VS Privacyschild, of die, zoals toegestaan door wetgeving inzake gegevensbescherming, passende waarborgen bieden waaronder, doch niet beperkt tot, overeenkomsten voor de overdracht van Persoonsgegevens gebaseerd op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van Persoonsgegevens aan derde landen (Artikel 46, 2., (c) AVG). Een kopie van deze passende waarborgen kan verkregen worden belgiumgdpr@tekni-plex.be.

In ieder geval zal Tekni-Plex passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treffen om een adequate bescherming van de door uw doorgegeven of openbaar gemaakte Persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

9.4) Gegevensbewaring

Het is mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens met betrekking tot een specifiek sollicitatie-en selectieproces waaraan u heeft deelgenomen bewaren gedurende een periode van 5 jaar na de selectieprocedure.

Opdat wij u kunnen contacteren voor toekomstige vacatures bij ons of bij andere Tekni-Plex entiteiten, en met uw voorafgaande toestemming, indien vereist onder de toepasselijke wetgeving, kunnen we uw Persoonsgegevens bewaren gedurende een periode van 2 jaar na uw laatste sollicitatieprocedure of voor een kortere periode dan dewelke wettelijk is voorgeschreven. Uw Persoonsgegevens worden alleen verwerkt om contact met u op te nemen met betrekking tot nieuwe vacatures. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te uiten en/of uw toestemming hiervoor in te trekken door contact met ons op te nemen, zoals aangegeven in dit Privacy Beleid.

10) Wie kan u contacteren met vragen en verzoeken?

Als u vragen heeft betreffende het Privacy Beleid van Tekni-Plex, of om uw rechten uit te oefenen krachtens de van toepassing zijnde wetgeving, kan u ons per e-mail contacteren op volgend e-mailadres belgiumgdpr@tekni-plex.be of op het bovenaan opgegeven contactadres.

  • en